Algemeen Statement Stichting Warmtenetwerk

 

Collectieve warmtesystemen

Een collectief warmtesysteem is een systeem waarbij een of meer (duurzame) warmtebronnen door middel van een warmtenet ontsloten worden voor de levering van warmte aan verbruikers. Hierdoor kunnen in één keer meerdere woningen van warmte worden voorzien.

 

Hoge, midden of lage temperatuur warmtenetten

Bij bestaande bouw worden meestal hoge temperatuur (70°C-90°C) of midden temperatuur (50-70°C) warmtenetten toegepast. Wanneer een woning goed geïsoleerd is, zoals bij nieuwbouw of gerenoveerde huizen, hoeft het water niet zo heet te zijn om een huis of gebouw te kunnen verwarmen.

Voor nieuwbouw of geïsoleerde huizen worden daarom midden (50-70°C) of lage (30-50°C) temperatuur warmtenetten gebruikt. Bij lage temperatuur is er voor warm tapwater een aanvullende duurzame voorziening nodig zoals een warmtepomp of een buffervat. Bij zeer lage temperatuur warmtenetten met bijvoorbeeld aquathermie als bron, is dit zowel voor de verwarming als het tapwater nodig.

Steeds vaker worden er ook koudenetten ontwikkeld. Deze werken hetzelfde als warmtenetten maar hebben als doel huizen en gebouwen te verkoelen.

 

Brede range aan mogelijke bronnen

Er is een brede range aan bronnen, die warmte kunnen leveren aan een collectief systeem, zoals: bodemwarmte, warmte-koudeopslag, aardwarmte (geothermie), industriële restwarmte en (duurzame) warmte uit energiecentrales.

Sommige bronnen, zoals bodemwarmte en warmte-koude opslag, kunnen worden toegepast op wijkniveau (of kleiner). Andere bronnen zoals aardwarmte, industriële restwarmte en warmte afkomstig van energiecentrales worden op grotere schaal ingezet om woningen en bedrijfspanden van (duurzame) warmte te voorzien.

 

De kracht van het collectief

In 2018 was ongeveer 5,5% van de Nederlandse huishoudens aangesloten op een collectief warmtesysteem. In het klimaatakkoord is voorzien dat dit kan groeien tot 20-25% van de huishoudens in 2050. Om dit te kunnen realiseren, is samenwerking en kennisdeling en -borging binnen de keten essentieel. Daarom zet Stichting Warmtenetwerk zich in voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving vanuit ‘de kracht van het collectief’.

 

Over Stichting Warmtenetwerk

Stichting Warmtenetwerk is het platform voor de warmtesector waar spelers informatief met elkaar netwerken en zich inzetten voor de energietransitie. Wij geven de warmtewereld een gezicht. Deelnemers initiëren bij ons events, werkgroepen of excursies en leren elkaar persoonlijk kennen. Deelnemers inspireren elkaar door op ons platform te delen hoe zij bijdragen aan de energietransitie met bijvoorbeeld nieuwsberichten en blogs. Doordat we berichten en evenementen breed verspreiden hebben wij een stem binnen en buiten de warmtesector.

 

Missie

Wij stimuleren de juiste positie en noodzakelijke kwaliteit van collectieve warmte- en koudenetten in de energietransitie.

 

Visie

Door met álle deelnemers in de warmteketen samen te werken in één platform, kennis te ontwikkelen, te delen en te borgen, dragen we bij aan de energietransitie.

 

Netwerk voor én door deelnemers

De deelnemers van Stichting Warmtenetwerk komen uit de gehele warmteketen; van warmteleveranciers, technisch adviseurs en warmtebedrijven tot overheden en woningcorporaties. Wij richten ons op het verbinden van spelers in de warmteketen en het stimuleren van onderlinge kennisuitwisseling, begrip en samenwerking.

 

Onafhankelijk en objectief kennis delen via ons platform

De inhoud van ons platform is een mix van artikelen, nieuwsberichten, handreikingen, evenementen en blogs. Het publiceren hiervan doen wij altijd vanuit een onafhankelijke rol. Wij stimuleren onze deelnemers om hier actief aan bij te dragen door het leveren van content, waarvan de inhoud van algemeen belang is voor de warmtetransitie en interessant is voor onze overige deelnemers. De verantwoordelijkheid van de inhoud van de blogs ligt volledig bij de deelnemers en zijn geen weergave van de standpunten van de Stichting Warmtenetwerk

Door onze intensieve samenwerking met de deelnemers hebben wij een enorm collectief aan expertise. Deze expertise zetten wij proactief in voor de warmtebranche, gemeenten en corporaties.

Onze website bevat o.a. de volgende onderdelen:

 • Wegwijzer duurzame warmtenetten voor gemeenten en woningcorporaties
 • Overzicht van informatie over duurzame warmte
 • Handvatten ter ondersteuning van de energietransitie:
  • Introductie en informatie over warmtenetten, van A tot Z
  • Beleid(studies) warmte en koude
  • Data warmte- en koudebronnen
  • Wet- en regelgeving warmte
  • Subsidie warmtenetten
  • Koudenetten en andere koudetechnieken
 • Praktijkvoorbeelden

Ook initiëren wij en werken wij mee aan onafhankelijke onderzoeken, zoals het Nationaal Warmtenet Trendrapport.

 

Programmaraden

Stichting Warmtenetwerk heeft een drietal hoofdthema’s benoemd, waarbinnen alle onderwerpen vallen voor de doelgroepen en stakeholders die zich bezighouden met de aanleg en ontwikkeling van duurzame collectieve warmtesystemen: Beleid en Ontwikkeling, Techniek en Wet- en Regelgeving. Rondom deze drie thema’s hebben wij onze Programmaraden gevormd. De programmaraden bestaan uit een afvaardiging van onze deelnemers en bestuursleden.

De Programmaraden zorgen ervoor dat nieuwe en bestaande kennis wordt uitgewerkt en geborgd en werken oplossingen uit voor veelvoorkomende zaken in onze branche. De Programmaraden leveren belangrijke input en output in de vorm van content en evenementen voor een relevant programma voor onze deelnemers. De Programmaraden zijn onafhankelijk, objectief en nemen geen voorkeursstandpunten in.

 

Ons standpunt

De klimaatdoelen vragen om verschillende oplossingen. Stichting Warmtenetwerk stimuleert de juiste positie en kwaliteit van collectieve warmte- en koudenetten. De inzet van warmte- en koudenetten is een leerproces en nog steeds volop in ontwikkeling. Daarom is kennisdeling essentieel en het borgen van die kennis ook. Dit kan alleen als we sectoraal met elkaar samenwerken.

Niet alleen onze gezamenlijke doelen maar ook externe factoren zoals wet- en regelgeving vragen om een grote inspanning van onze sector. Het is van groot belang om ons collectief te kunnen blijven ontwikkelen en te kunnen leren van best én worst practices.

 

Uitgangspunten

Wij hanteren de volgende uitgangspunten:

 • Stichting Warmtenetwerk zet zich in voor verduurzaming van de gebouwde omgeving. Daar waar een warmtenet de beste oplossing is voor de verduurzaming, zetten wij ons hiervoor in vanuit ‘de kracht van het collectief’
 • Stichting Warmtenetwerk stimuleert samenwerking binnen de gehele warmteketen
 • Stichting Warmtenetwerk is onafhankelijk, objectief en neemt geen voorkeursstandpunt in ten aanzien van de toe te passen techniek voor de warmtedistributie en de warmte productie
 • Ons platform is er voor én door de deelnemers. De informatie op ons platform is toegankelijk voor iedereen, met uitzondering van de artikelen die alleen toegankelijk zijn voor onze deelnemers
 • Aanvullende dienstverlening van Stichting Warmtenetwerk zoals studiereizen, webinars, bemiddeling tussen deelnemers en deelname aan werkgroepen, is in principe alleen bedoeld voor deelnemers. In sommige gevallen kunnen ook niet-deelnemers meedoen aan de activiteiten, tegen betaling.

 

Intellectueel eigendomsrecht

Bij de samenstelling van deze website heeft Stichting Warmtenetwerk getracht alle rechthebbenden te achterhalen. Diegenen die onbedoeld niet bereikt zijn dan wel hier opmerkingen of vragen over hebben kunnen contact opnemen via info@warmtenetwerk.nl.