Gemeente Delft


Gemeente Delft
Delft heeft in 2003 met het 3E Klimaatplan Delft 2003-2012 een ambitieus programma ontwikkeld om efficiënt en effectief energiegebruik in de gemeente te bevorderen. Want hoe minder energie we gebruiken, hoe minder we het milieu belasten met de uitstoot van schadelijke stoffen zoals koolstofdioxide (CO2) en stikstofoxiden (NOx) naar de lucht. Door efficiënt energiegebruik leveren we niet alleen een directe bijdrage aan een gezonde leefomgeving voor onze burgers, maar ook aan een wereldwijde klimaatverbetering. Met het 3E Klimaatplan ondersteunt Delft dus ook de Kyoto-verplichtingen van Nederland om minder CO2 uit te stoten. De komende jaren zal Delft interessante stappen vooruit zetten in de realisatie van doelstellingen uit het 3E Klimaatplan. Eén van de meest kansrijke manieren om een forse CO2-reductie te realiseren, is de toepassing van restwarmte uit industriële bedrij- ven voor de verwarming van nieuwe en te renoveren woningen, kantoren en instellingen. ‘Ruimte zien en ruimte maken’ is de titel van het Delfts coalitieakkoord 2006-2010. Hierin heeft het college van Burgemeester en Wethouders opgenomen dat Delft streeft naar de spoedige oprichting van een warmtebedrijf voor het gebruik van restwarmte. Hieruit blijkt dat het college de ingezette route naar realisatie van de doelstellingen voor energiebesparing en klimaatbeheersing van harte onderschrijft. Het college herkent ook het belang van de regionale samenwerking van het warmtebedrijf in Delft met zowel de Haagse als de Rotterdamse regio. De ontwikkeling van het Delfts warmtebedrijf is onderdeel van het Europese SESAC-project: Sustainable Energy Systems in Advanced Cities. Samen met achttien Europese partners werkt Delft aan beleid en uitvoering van verschillende demonstratieprojecten voor duurzame energie. In de keuze van Delft voor de realisatie van een warmtebedrijf en de aansluiting van de eerste energiezuinige woningen in Poptahof en Harnaschpolder op het warmtenet, is er een inspirerende uitwisseling van ervaringen met de partners in o.a.Växjö (Zweden) en Grenoble (Frankrijk). Delft investeert fors in een duurzame (her)-ontwikkeling van deze wijken. Ze vormen de opmaat voor het project waarbij grote delen van de stad gebruik gaan maken van stadswarmte. Met de innovatieve aanpak voor nuttig gebruik van restwarmte zet Delft zichzelf ook als Kennisstad op de kaart. De Europese Commissie ondersteunt deze internationale samenwerking en kennisuitwisseling met een subsidie van € 2,86 mln. De afspraak is dat medio 2009 de toepassing van restwarmte gerealiseerd is. De gemeente Delft werkt daar hard aan, samen met haar partners Woonbron en het Delfts Energie Agentschap. Een project van een dergelijke omvang kan alleen tot stand komen met steun en medewerking van alle betrokken partijen. Als wethouder voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling zal ik me er de komende jaren van harte voor inzetten!Categorie

Overheid
Overig


Website

www.delft.nl