Kansen voor regionaal warmtesysteem Zuid-Holland onderzocht

Geplaatst op 04-06-2021 door Stichting Warmtenetwerk

Overal in Nederland worden momenteel in hoog tempo plannen vastgesteld voor de energietransitie. De overstap naar andere vormen van verwarming zoals warmtenetten is een belangrijk onderdeel van die plannen. Voor Zuid-Holland heeft Gasunie, op verzoek van het ministerie van EZK, onderzocht hoe een duurzaam warmtesysteem in deze provincie eruit zou kunnen zien. Dit heeft geleid tot een integraal ontwerp voor het warmtetransportnet Zuid-Holland. Gemeenten en RES-regio’s kunnen de conclusies uit het integraal ontwerp gebruiken in hun plannen. Het volledige onderzoek en de samenvatting zijn nu beschikbaar.

 

Het onderzoek Integraal Ontwerp warmtetransport Zuid-Holland weegt de mogelijkheden af voor een regionaal warmtesysteem. Regionaal warmtetransport kan, door warmtevraag en -aanbod te koppelen, een oplossing vormen voor de urgente vraag naar duurzame warmte en vermindering van CO2-uitstoot. 

 

Onderbouwing voor transitieplannen
Aan het integraal ontwerp ging uitgebreid onderzoek vooraf naar de balans tussen verwacht gebruik, technische mogelijkheden en beschikbaarheid van restwarmte in de Rotterdamse Haven. Uit het onderzoek blijkt dat WarmtelinQ vanuit maatschappelijk oogpunt bezien een optimaal warmtesysteem is, dat bovendien groeimogelijkheden biedt.
Het Integraal Ontwerp is gebruikt als onderbouwing voor de Regionale Structuurvisies Warmte van de RES Rotterdam-Den Haag en heeft de potentie om ook andere RES-regio’s van input te voorzien. Het Integraal Ontwerp kan daarnaast als basis dienen voor de gemeentelijke Transitievisies Warmte.

 

Stepping Stones
Het ontwerp gaat uit van een aantal ‘stepping stones’ die samen een transportnetwerk voor warmte vormen: WarmtelinQ als hoofdtransportleiding van de Rotterdamse haven naar Leiden; aftakkingen vanuit het tracé Vlaardingen-Den Haag naar de tuinbouwgebieden Westland en Oostland en – tegen de tijd dat het systeem wordt overvraagd – een leiding vanuit Europoort, waarmee meer warmtebronnen in de Rotterdamse haven kunnen worden aangesloten. Ook de al bestaande warmteleidingen, o.a. in de Rotterdamse regio, zijn meegenomen in het integraal ontwerp. Al met al zou hiermee ongeveer een kwart van de warmtevraag in de bebouwde omgeving van Zuid-Holland kunnen worden ingevuld, vanuit verschillende bronnen. 

 

Samenwerking
Het rapport is tot stand gekomen met input van een groot aantal partijen: de provincie Zuid-Holland, de organisaties van de Regionale Energie Strategieën, gemeenten en twee samenwerkingsverbanden rondom tuinbouwgebieden in Westland en Oostland. Het is de bedoeling om het rapport periodiek aan te passen aan nieuwe inzichten, naarmate de warmtetransitie zich verder ontwikkelt.

 

Meer informatie:

 

 

Auteur:
Persbericht WarmtelinQ

Lees ook onze andere berichten