Onderzoek oprichting publiek Gelders Warmteinfra Bedrijf

Geplaatst op 01-12-2020 door Stichting Warmtenetwerk

Provincie Gelderland, de gemeenten Arnhem, Wageningen, Apeldoorn, Ede, Lingewaard, Culemborg en Nijmegen én netwerkbedrijf Alliander starten een haalbaarheidsonderzoek naar de juridische, organisatorische en financiële aspecten van een publiek warmteinfrabedrijf voor de regio. Het Gelders Warmteinfra Bedrijf moet helpen om de overschakeling van aardgas op duurzame warmte te versnellen . Het warmteinfrabedrijf kan de transport- en distributienetten voor stadsverwarming aanleggen en beheren. Voor de productie en levering van warmte wordt samengewerkt met (private) partijen. Het haalbaarheidsonderzoek is naar verwachting in het voorjaar van 2021 klaar. De resultaten worden dan aan Provinciale Staten en de betrokken gemeenteraden voorgelegd.

 

Jan van der Meer, gedeputeerde Energietransitie: “Het tempo waarin woningen worden aangesloten op duurzame warmtebronnen is nu te laag. Als overheid kunnen we ervoor zorgen dat ook in de toekomst mensen op een betaalbare manier en onder goede voorwaarden een warm huis hebben zonder gebruik te hoeven maken van Gronings aardgas. Ik ben heel blij dat we nu samen met de gemeenten gaan onderzoeken of het Gelders Warmteinfrabedrijf er kan komen.

 

Overschakeling van aardgas naar duurzame warmte
Het nationaal Klimaatakkoord gaat uit van een noodzakelijke groei in stadswarmte oplopend naar circa 80.000 woningequivalenten per jaar in 2025, en dit niveau vasthoudend t/m 2030. In 2050 moet de gebouwde omgeving volledig aardgasvrij zijn. Voor Gelderland betekent dit dat straks circa 8.000 – 10.000 woningen per jaar moeten overschakelen op een warmtenet om dit doel te bereiken. De teller staat nu op een paar honderd aansluitingen per jaar.  

 

Warmtetransitieplannen van gemeenten
In Gelderland werken gemeenten, provincie en waterschappen in 6 regio’s samen aan Regionale Energie strategieën. Onderdeel hiervan is de Regionale Structuur Warmte. Hierin wordt inzicht gegeven in de verdeling van duurzame warmtebronnen (zoals restwarmte, geothermie en zonnewarmte- en aquathermie) over potentiële afzetgebieden. Mede op basis van de Regionale Structuur Warmte stellen alle gemeenten uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte vast. Op basis hiervan worden uiteindelijk de keuzes gemaakt op wijkniveau. Voor elektrificatie, benutten van duurzaam gas of collectieve warmtenetten. Uit de Regionale Structuur Warmte is gebleken dat er in Gelderland voldoende potentie is voor warmtenetten, met name in stedelijk gebied.   

‘In Gelderland hebben we al verschillende grootschalige warmtenetten. Bijvoorbeeld in Arnhem en Nijmegen waar vele duizenden woningen worden verwarmd via de restwarmte van de afvalenergiecentrales in Duiven en Weurt. Maar ook Ede, waar snoeihoutcentrales het warmtenet voeden en waar geothermie het in de toekomst mogelijk overneemt. Verwarming hoort, net als energie en internet, bij de vitale infrastructuur en het leveren van warmte via een collectief systeem zie ik daarom echt als een publieke dienst. Een publiek warmteinfrabedrijf zou ons echt helpen in de overschakeling naar een duurzame wereld”, aldus gedeputeerde van der Meer.

Auteur:
Persbericht Provincie Gelderland

Lees ook onze andere berichten