Warmte-koude-net Tilburg-Zuid

Foto van casus

De gemeente Tilburg gaat de komende jaren in Tilburg-Zuid aan de slag met de aanleg van een modern warmte-koude-net. Gevoed door restwarmte en -koude uit Tilburg Zuid worden huizen en gebouwen verwarmd en gekoeld. Het net kan voor 30% van de benodigde energie voorzien.

Waarom in Tilburg-Zuid

In de Transitievisie Warmte staat dat Tilburg-Zuid geschikt is voor een collectief warmte-koude-net als duurzaam en betaalbaar warmtesysteem. Het gebied is dicht bebouwd, heeft zowel oud- als nieuwbouw en er is in het gebied warmte en koude die nog niet gebruikt wordt. Deze zogenaamde restwarmte en -koude die vrijkomt bij processen, kan slim ingezet worden om (een deel van) de gebouwen in Tilburg-Zuid te verwarmen. Met de warmte die vrijkomt uit bijvoorbeeld het ziekenhuis, de ijsbaan, het zwembad, scholen en supermarkten, kunnen woningen verwarmd worden en met de koude die na verwarmen uit de woningen komt kan weer gekoeld worden. De warmte en koude in Tilburg-Zuid die niet direct wordt gebruikt, wordt onder de grond opgeslagen om later te gebruiken. Bijvoorbeeld in een hele warme zomer of strenge winter. Met het net wordt het mogelijk om 30% van de benodigde energie halen uit restwarmte en -koude. De rest van de warmte kan uit de bodem gehaald worden of opgewekt worden.

Besluiten ter voorbereiding op het warmte-koude-net

“Een warmte-koude-net leg je niet zomaar aan. Daarvoor zijn verschillende stappen nodig. Eén belangrijke stap is het gebied aanwijzen en ruimte creëren in de ondergrond. Deze stap zetten we nu in Tilburg-Zuid”, aldus wethouder Yusuf Çelik (Klimaat en Energietransitie): “Het college stelt de gemeenteraad nu voor om, zodra het net er fysiek ligt, de nieuwbouw en renovatie te verplichten aan te sluiten, om zo de eerste delen van het warmte-koude-net aan te kunnen leggen. Ook vragen we aan de raad om in Tilburg-Zuid extra regels voor het gebruik van bodemenergie vast te stellen, omdat bodemenergie een belangrijk onderdeel is van het warmte-koude-net.” In november staan deze onderwerpen (verordening, bodemenergieplan en het warmteplan) op de agenda van de gemeenteraad.

Betaalbaar voor alle woningen

Naarmate het net groeit wordt aardgas uitgefaseerd. Betaalbaarheid nu en in de toekomst is een van de belangrijkste uitgangspunten hierbij. Dat is eerder vastgelegd in de Transitievisie Warmte, die de gemeente samen met een brede groep belanghebbenden (inwoners, ondernemers en organisaties) heeft opgesteld. In afstemming met de partners in het gebied wordt het net ontwikkeld. In de komende jaren wordt dit per buurt of wijk uitgewerkt in afstemming met inwoners, ondernemers en organisaties.

Meer Weten

Meer informatie over warmte-koude-netten en de aanleg hiervan in Tilburg-Zuid is te vinden op de webpagina www.duurzamertilburg.nl/warmtetilburgzuid. Hier is een overzicht te vinden met veel gestelde vragen en antwoorden. Voor andere vragen is contact op te nemen met de gemeente Tilburg.

Gerelateerd aan Warmte-koude-net Tilburg-Zuid