WarmtelinQ

Foto van casus

Nederland werkt aan een duurzame toekomst. Met minder CO2-uitstoot en minder aardgas. Daarom leggen Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam samen WarmtelinQ aan. WarmtelinQ is een ondergrondse leiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven kan worden gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland te verwarmen. Een van de onderdelen van het tracé, van Vlaardingen naar Den Haag, staat ook bekend onder de naam Leiding door het Midden.

Hoofdtransportleiding

WarmtelinQ is een hoofdtransportleiding voor warm water. Met dat water kunnen woningen en bedrijven in Zuid-Holland op termijn duurzaam verwarmd worden. De volledige leiding loopt straks van de Rotterdamse haven naar het bestaande warmtenet in Den Haag, met onderweg bij Delft een aftakking naar de kassen in het Westland. De hele leiding bestaat uit drie tracédelen: Vlaardingen-Den Haag, Delft-Westland en Vlaardingen-Vondelingenplaat (Rotterdamse haven). Het tracédeel Vlaardingen-Den Haag is het verst gevorderd. Het werd tot nu toe aangeduid met de naam Leiding door het Midden. Op de delen Vlaardingen-Vondelingenplaat (Rotterdamse haven) en Delft-Westland wordt nog gestudeerd. Vanuit WarmtelinQ wordt de warmte naar andere, kleinere warmtedistributienetten gepompt. Die leveren de warmte vervolgens af bij woningen en bedrijven.

Duurzame warmte van WarmtelinQ

Ruim de helft van de energie die Nederland gebruikt, gaat op aan warmte. En 47% daarvan wordt gebruikt voor het verwarmen van woningen en bedrijven. Bijna al die warmte is momenteel nog afkomstig uit fossiele bronnen, vooral aardgas. Wil Nederland in 2050 klimaatneutraal zijn, dan moet dat anders. WarmtelinQ zorgt ervoor dat restwarmte die nu wordt geloosd, nuttig gebruikt kan worden. Die restwarmte is bijvoorbeeld afkomstig van industrieën en afvalverbranding. In de toekomst worden ook andere duurzame warmtebronnen aangesloten op WarmtelinQ, mits ze aan de technische eisen voldoen. Bijvoorbeeld warmte uit water, uit de bodem of uit andere duurzame bronnen.

Trace

WarmtelinQ start bij Vondelingenplaat in de Rotterdamse haven. Vanaf daar loopt de leiding via Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft en Rijswijk tot in Den Haag. Onderweg komt er een aftakking ter hoogte van Delft, richting het Westland. Over het tracé is overleg gevoerd met de betrokken gemeenten, Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere partijen langs de route. Het stuk tussen Vlaardingen en Den Haag, ook bekend als Leiding door het Midden, is nog niet definitief, maar er ligt wél een voorkeurstracé. Op detail kunnen daarin nog zaken aangepast worden. Er wordt nog gewerkt aan het ontwerp van de tracédelen van Vlaardingen naar Vondelingenplaat en van Delft naar het Westland. De deeltracés zijn pas definitief wanneer de vergunningaanvraag wordt ingediend. De vergunningaanvragen voor deeltracé Vlaardingen-Den Haag zijn eind oktober 2020 ingediend.

Leiden

WarmtelinQ is in gesprek met verschillende partijen, waaronder een aantal gemeenten in de Leidse regio om te kijken of het haalbaar is om de hoofdtransportleiding door te trekken van Rijswijk naar Leiden. Dit mogelijke tracé wordt aangeduid met WarmtelinQ+.

Gerelateerd aan WarmtelinQ