Warmtenet Den Helder

Foto van casus

Om van het aardgas af te gaan heeft iedere gemeente in Nederland een plan opgesteld voor de warmtevoorziening in de vorm van een transitievisie warmte. In Den Helder is er voortgebouwd op deze visie en worden er concrete plannen gemaakt voor een warmtenet.

Partners voor een warm Den Helder

Eind 2021 is de transitievisie warmte door de gemeenteraad van Den Helder vastgesteld. Hierin komen de mogelijkheden tot het realiseren van een warmtenet volop aan bod. Naar aanleiding van de transitievisie is er besloten om de mogelijkheden voor een warmtenet nader te onderzoeken. Begin 2022 hebben 7 partijen een verklaring getekend met het doel een warmtenet in Den Helder te realiseren. Deze partijen zijn De gemeente Den Helder, grondstoffen- en duurzaam energiebedrijf HVC, het ministerie van Defensie/Koninklijke Marine, Woningstichting Den Helder/Helder Vastgoed B.V. en Willemsoord BV.

De Bron

Momenteel wordt er gekeken naar geothermie als bron voor duurzame warmte in Den Helder. Er is ook al een mogelijke locatie aangewezen om aardwarmte op te pompen; Nijverheidsweg 7. De gemeente is in principe akkoord gegaan met deze locatie, mits de inpassing in het gebied in orde is en het niet tot hogere aansluitkosten voor de bewoners leidt.

Gebruikers

Het vooruitzicht is dat er 10.000 huizen kunnen worden verwarmd met aardwarmte. Onder de partners die de intentieverklaring hebben getekend zijn ook enkele potentiele gebruikers. De koninklijke marine heeft al een bestaand warmtenet dat mogelijk kan worden aangesloten op een toekomstig net. Woningstichting Den Helder bezit 70% van de huizen in de wijk De Schooten, die mogelijk gebruik kunnen maken van de duurzame warmte. Verder hebben de gemeente en Willemsoord B.V de ambitie om de cluster Willemsoord te verduurzamen. Hiervoor kunnen verschillende partijen in de cluster worden aangesloten op het warmtenet.

Gerelateerd aan Warmtenet Den Helder