Week van de Aardwarmte

Datum:
12 t/m 16 september 2022

Locatie:
diverse fysieke locaties en online sessies

Voor de derde keer vindt van 12 tot en met 16 september de Week van de Aardwarmte plaats. Dit initiatief van EBN, in samenwerking met o.a. Geothermie Nederland, staat dit jaar in het teken van de vraag hoe duurzame collectieve warmte (al dan niet o.b.v. aardwarmte) een sleutelrol kan spelen in het versnellen van de energietransitie in de gebouwde omgeving en in de glastuinbouw.

 

Elke dag van de Week van de Aardwarmte heeft een thema gekregen. In het eerste deel van de week wordt daarbij vooral gekeken naar de bovengrondse vraagstukken rondom de organisatie van de warmtemarkt en welke systeemkeuzes nodig zijn voor een geslaagde warmtetransitie. In het tweede deel van de week wordt ingezoomd op de rol van aardwarmte in de warmtetransitie.

In totaal vinden tijdens de week acht events plaats. Hiervan is het merendeel online te volgen. EBN presenteert op de maandag en dinsdag uitkomsten van opinieonderzoek onder de gemiddelde Nederlander naar het vertrouwen in het slagen van de energietransitie, de gewenste opzet van de warmtemarkt en de mate van betrokkenheid bij de warmtetransitie.

 

12 september: Heeft de warmtetransitie een crisisaanpak nodig?
De Week van de Aardwarmte start op de maandagmiddag om 15:30 uur met een dialoogtafel over de vraag hoe de warmtetransitie versneld aan te pakken en welke systeemkeuzes daarbij gemaakt moeten worden. Reinier Koppelaar (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat), Teun Bokhoven (TKI Urban Energy), André Faaij (TNO / Rijksuniversiteit Groningen), Wouter van den Wildenberg (Fakton Energy) en Herman Exalto (EBN) verkennen de oplossingsrichtingen. 

Meer informatie over dit event.

 

13 september: Hoe organiseren we de markt voor duurzame warmte?
Op de dinsdagochtend wordt ingegaan op de inrichting van de warmtemarkt. Om 10:30 uur wordt over dit vraagstuk gediscussieerd door Tjalling de Vries (Ministerie van Economische Zaken), Jop Fackeldey (Gedeputeerde Provincie Flevoland), Ernst Japikse (Stichting Warmtenetwerk / EnNatuurlijk) en Siward Zomer (EnergieSamen).

Meer informatie over dit event.

Op de dinsdagmiddag staat vanaf 15:30 de eindgebruiker op de warmtemarkt centraal, zoals huurders en woningeigenaren. Hoe worden zij betrokken bij de warmtetransitie? Onder meer Anne Marie van Osch (St. Warmtenetwerk / Gemeente Almere), Laetitia Ouillet (e-Risk Group), Bastiaan van Perlo (Woonbond) en Herman Exalto (EBN) dragen bij aan de discussie.

Meer informatie over dit event.

 

14 september: Hoe versnelt en versterkt innovatie duurzame (aard-)warmte?
Aardwarmte is een aantrekkelijke alternatieve warmtebron die lokaal wordt gewonnen met volop ruimte voor innovatie. In de ochtend bespreken Jorien Schaaf (EBN), Robert Jan van Egmond (TKI Urban Energy), Bart van Reij (Royal HaskoningDHV/Geothermie Nederland) en René Peters (TKI Nieuw Gas / TNO) vanaf 10:30 uur hoe verdere innovaties de inzet van aardwarmte gaan versnellen.

Meer informatie over dit event.

In de middag wordt gekeken naar een in Nederland nog weinig toegepaste vorm van aardwarmte voor de gebouwde omgeving: laagtemperatuur aardwarmte. Romy Hurkmans (EnNatuurlijk), Maaike Paulissen (Gemeente Tilburg), Marijn Renting (EBN), John Boon (De WarmtetransitieMakers) en Henk Hermelink (ENCOR) tonen in de middag of en hoe deze vorm van aardwarmte voor een betere business case zorgt, welke nieuwe putconcepten zich daar het beste voor lenen en de link met het vijfde generatie warmtenet.

Meer informatie over dit event.

 

15 september: Wat is boven- en ondergronds nodig voor verdere uitrol van aardwarmte?
Aardwarmte als warmtebron vraagt om een goede afstemming van de ondergrond op de bovengrondse vraag. Op de donderdagochtend delen om 10:30 uur Gert Schurer (Warmte van Leeuwarden), Frank Schoof (Metropool Regio Amsterdam), Gitta Zaalberg (EBN) en Timme van Melle (EBN) hun inzichten waar het gaat om data van de ondergrond als basis van bovengrondse activiteiten en benodigd omgevingsmanagement. Hierbij wordt ook ingegaan op de onderzoeksboringen in het kader van het project SCAN.

Meer informatie over dit event.

In de middag gaan tijdens een ledenbijeenkomst van Geothermie Nederland o.a. Esther Pijs (Ministerie van Economische Zaken & Klimaat), Marco van Soerland (HVC), Herman Exalto (EBN) en Janine Verweij (Geothermie Nederland) in op de ambitie en versnellingsmaatregelen voor de verdere uitrol van aardwarmte. Geothermie Nederland overhandigt tijdens dit event een voorzet van een actieplan versnelling geothermie aan Esther Pijs.

Meer informatie over dit event.

 

16 september: Aardwarmte: de sleutel naar de Kas zonder Aardgas … en meer?
De Week van de Aardwarmte sluit op de vrijdagochtend af met een event gericht op de glastuinbouw. Want verdere inzet van aardwarmte kan een oplossing zijn voor de uitdagingen waarmee de glastuinbouw nu en in de toekomst wordt geconfronteerd. Om 10:30 uur gaan Adri Bom-Lemstra (Greenports Nederland / Glastuinbouw Nederland), Radboud Vorage (Aardwarmte Koekoekspolder / Geothermie Nederland), Klaas de Vries, (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Erik Bax (AAB Nederland) bekijken hoe aardwarmte de glastuinbouwsector kan helpen verder te verduurzamen.

Meer informatie over dit event.

 

17 september: Aardwarmtebedrijven openen hun deuren
Aansluitend op de Week van de Aardwarmte is de Open Energiedag, waarbij iedereen een kijkje kan nemen bij verschillende duurzame energieprojecten. De aardwarmtebedrijven Trias Westland in Naaldwijk en Aardwarmte Vogelaer in Poeldijk zetten deze dag hun deuren open voor bezoekers. 

Meer informatie over dit event.

 

Bekijk ook andere evementen