Privacyverklaring

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Stichting Warmtenetwerk (WN), gevestigd te Gooimeer 4-15 in Naarden is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 januari 2022.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Warmtenetwerk verwerkt persoonsgegevens over u omdat u of uw bedrijf deelnemer is van Stichting Warmtenetwerk, u gebruik maakt van onze diensten, omdat u gegevens zelf aan ons verstrekt, of omdat u interesse in WN heeft getoond.
 

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Functie
 • Bedrijf
 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Overige persoonsgegevens die u via correspondentie of telefonisch actief aan ons hebt verstrekt, zoals de deelname aan een activiteit of een vraag aan WN.

 

Waarom hebben wij gegevens nodig?

WN verwerkt persoonsgegevens om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Denk aan:

 • Deelnemerszaken
 • Facturatie van de jaarlijkse deelnamekosten
 • Verzenden van ons magazine, onze nieuwsbrief en/of uitnodigingen voor evenementen of bijeenkomsten
 • Gebruikmaking van dienstverlening van WN
 • Het uitvoeren van (tevredenheids)onderzoeken

 

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

WN bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen

WN verstrekt de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Wij werken met specifieke partijen samen om uitvoering te geven aan activiteiten en ondersteuning van onze deelnemers. Deze partijen zullen in voorkomende gevallen een beperkt deel van uw NAW gegevens van ons ontvangen. Denk hierbij aan gebruik van uw gegevens voor het verzenden van het Jaarmagazine, beheer en controle van onze financiële administratie, het uitvoeren van marktonderzoek ten behoeve van de promotie van collectieve warmte- of koudenetten of ten behoeve van de organisatie van een (online) evenement. Met deze partijen hebben wij uitdrukkelijk een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin is opgenomen dat zij de door ons verstrekte gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij vertrekt zijn mogen gebruiken. Om misbruik te voorkomen maken wij gebruik van controle adressen die random verstrekt worden. Mochten wij misbruik signaleren dan zullen wij dit onverwijld melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens conform het gestelde in de AVG. Indien u daar prijs op stelt kunt u altijd bij ons navragen aan welke partijen wij welke gegevens om welke reden hebben verstrekt. 

 

 

Op basis van welke rechtsgronden gebruiken we uw gegevens?

WN gebruikt de persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doelen en verwerkt uw persoonsgegevens alleen als u er toestemming voor hebt gegeven, het nodig is voor de uitvoering van de (deelnemers)overeenkomst, omdat u en wij er een belang bij hebben dat opweegt tegen het gebruik van uw gegevens, of omdat het moet volgens de wet.

 

Welke rechten heeft U in het kader van de privacywetgeving?

WN vindt het belangrijk dat u de rechten die u volgens de wet hebt goed kunt uitoefenen. Daarom is het heel eenvoudig om contact op te nemen met ons door het sturen van een email aan info@warmtenetwerk.nl.

WN zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 

U kunt de volgende rechten uitoefenen:

 • het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
 • het recht van correctie: als de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, dan heeft u het recht om deze aan te laten passen;
 • het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heeft u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor bijvoorbeeld de belastingdienst;
 • het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, heeft u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;
 • het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruikmaken als de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;
 • het recht van bezwaar: als wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, dan is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar.

 

Beveiliging

WN neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons via info@warmtenetwerk.nl

 

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

WN vindt het belangrijk om tevreden deelnemers, opdrachtgevers en stakeholders te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens.