Duurzame collectieve warmtenetten

Handvatten

Lees meer

Praktijkvoorbeelden

Lees meer

Partners

Lees meer

Ruggespraak

Lees meer

Wegwijzer gemeenten en woningcorporaties

Duurzame warmtenetten zijn er voor de lange termijn. Ze gaan decennia mee en je kan er duurzame bronnen van het heden én van de toekomst op aansluiten. Lange termijn betekent ook toekomstbestendig samenwerken. Dit is een zoektocht voor gemeenten en woningcorporaties. Met wie werk je samen en hoe doe je dat? Hoe kan je samen kansen oogsten en drempels overwinnen? En hoe houd je hierbij het publieke belang als kompas? Op ons platform helpen wij gemeenten en woningcorporaties verder met deze zoektocht. Wij zitten in het centrum van deze vraagstukken doordat wij deelnemers hebben uit de hele warmteketen. Op deze pagina vindt u handvatten, praktijkvoorbeelden, deskundige partners en de mogelijkheid om ruggespraak te houden met onze community.

Lees hier wat Stichting Warmtenetwerk doet

Uitgelicht Artikel
 • Aansluiting op het warmtenet, de laatste meters

  Het aansluiten van de leidingen van een warmtenet op de afleverset van een woning is een belangrijk onderdeel van het gehele proces van ontwerp tot aanleg van het collectieve warmtesysteem. Hiervoor zijn veel verschillende methoden en mogelijkheden. De behoefte om kennis hierover te delen met vakgenoten binnen de warmtebranche is ontstaan nadat er al diverse bestaande wijken in Nederland op diverse innovatieve manieren zijn aangesloten op het lokale warmtenet. De Programmaraad Techniek van Stichting Warmtenetwerk ging daar samen met een afvaardiging van energiebedrijven, aannemers en adviesbureaus mee aan de slag en ontwikkelde een Inspiratieplaat die een indruk geeft waaraan je moet denken bij het aansluiten van het laatste stukje van het warmtenet in de woning.  

  Lees meer

Handvatten

Ter ondersteuning van uw warmtevisie

Er is steeds meer behulpzame informatie over warmtenetten te vinden. Wij geven graag een overzicht van deze informatiebronnen en waarvoor het gebruikt kan worden. Dit geeft u handvatten om de energietransitie op te pakken.

Introductie en informatie over warmtenetten, van A tot Z.

Warmtenetten voor beginners
Hier vindt u kort uitgelegd wat duurzame warmtenetten zijn, voor een snelle introductie. Bron: Stichting Warmtenetwerk

Whitepaper Warmtetransitie van pionieren naar opschalen en versnellen
Het whitepaper biedt gemeenten handreikingen en tips, die helpen bij het nemen van de volgende stap(pen) ná het vaststellen van de TVW. Bron: Stichting Warmtenetwerk

Praktische routekaart warmte in wijken
Deze visual biedt houvast op de route naar collectieve warmtevoorzieningen in gemeenten en wijken. Bron: Stichting Warmtenetwerk

Aansluiting op het warmtenet, de laatste meters
Handige inspiratieplaat die een indruk geeft waaraan je moet denken bij het aansluiten van het laatste stukje van het warmtenet in de woning. Bron: Stichting Warmtenetwerk

Thermisch voorspannen maakt projecten haalbaar en biedt kansen
Voor het aanleggen van een warmtenet is het belangrijk dat het leidingnetwerk op de meest efficiënte manier wordt aangelegd. Door leidingen met warmte voor te spannen kunnen de aanleg- en materiaalkosten fors omlaag. Bron: Stichting Warmtenetwerk

Tool Samen Versnellen met Warmtenetten
Deze interactieve tool helpt gemeenten, warmtebedrijven en Startmotor woningcoroporaties om samen te werken. Bron: Platform31

Warmtenetten ontrafeld  
Hier vindt u toegankelijke praktische informatie over warmtenetten, opslag, infra en aansluiting. Bron: TKI Urban Energy

Warmtenetten georganiseerd
Deze publicatie is een vervolg op de publicatie Warmtenetten Ontrafeld en gaat over de afwegingen bij de manier van ontwikkelen, realiseren en exploiteren van een collectief warmtenet. Bron: TKI Urban Energy

Warmteprojectentool
Hier vindt u een handige landkaart met informatie over alle warmtenetten van Nederland. Bron: Stichting Warmtenetwerk

Warmtenet Trendrapport 2021 
Hier vindt u hét naslagwerk voor de warmtewereld. Het trendrapport bevat onder andere een enquêteonderzoek over de warmtenetbranche, branchecijfers en een weergave van de ontwikkelingen Bron: Stichting Warmtenetwerk

Verduurzaming warmtevoorziening
Hier vindt u een bundeling aan informatie over duurzame warmtevoorziening naar sector om uw initiatief gericht te ondersteunen. Bron: RVO

Alles over aardwarmte
Hier vindt u objectieve en gevalideerde informatie over aardwarmte voor publiek, overheid en bedrijven en andere geïnteresseerden. Bron: Alles over Aardwarmte

Kennisdossier warmtenetten 
Hier vindt u brede informatie over warmtenetten over thema’s als participatie, financiering en wetgeving. Bron: Topsector Energie

Strategie en uitvoering aardgasvrij voor gemeenten
Hier vindt u een leidraad met ondersteunende informatie voor het schrijven en uitvoeren van de Transitievisie Warmte en het uitvoeringsplan. Met factsheets, hulpdocumenten, handleidingen voorbeelden en tips. Bron: NPLW

Rol van gemeenten bij het aanleggen van warmtenetten
Hier vindt u een brochure die lokale bestuurders en hun adviseurs die geen specialist zijn helpt bij het beantwoorden van vragen als: Welke spelregels moeten wij hanteren? Bron: warmopweg.nl

WARM 
Hier vindt u meer inzichten in de mogelijkheden van aardwarmte in diverse regio’s voor de gebouwde omgeving, glastuinbouw en industrie met een warmtevraag tot 100 graden Celsius. Bron: EBN

Wat zijn warmtenetten volgens Natuur & Milieu
Hier vindt u een beknopte omschrijving over de werking van warmtenetten en worden vragen beantwoord zoals: Welke soort warmtenetten zijn er en wat kosten ze eigenlijk? Bron: natuurenmilieu.nl

Begrippencatalogus warmte
Hier vindt u begrippenkaders in het kader van verschillende projecten. Terwijl ze in ontwikkeling zijn, kunt u de begrippen op deze website raadplegen. Het is ook mogelijk om feedback te geven op de begrippenkaders. Bron: Geonovum

Innovaties voor buurtwarmtenetten
Hier vindt u een overzicht van marktrijpe, toepasbare innovaties voor buurtwarmtenetten en antwoorden op vragen zoals: Welke integrale buurtwarmtesystemen bestaan er? Welke collectieve warmtepompen kunnen er onderdeel van zijn? Hoe kan je warmte opslaan? Bron: Uptempo!

Template Businesscase Warmtenetten
Met het template krijg je inzichten in de kosten van een warmtenet. Hiermee kunnen gemeenten, woningcorporaties en warmtebedrijven open met elkaar in gesprek om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om huurwoningen aan te sluiten op een warmtenet.  Bron: NPLW

Beleids(studies) warmte en koude

Wilt u weten welke beleidsafspraken er gemaakt zijn over duurzame warmte? En welke maatregelen gelden? Op deze pagina leest u meer over het warmtebeleid van de Rijksoverheid.

Op de website van het PBL vindt u beleidsstudies over warmte(netten), zoals de publicatie Toekomstbeeld klimaatneutrale warmtenetten in Nederland.

Data warmte- en koudebronnen

Warmtemonitor
Hier vindt u welk deel van het finale energieverbruik wordt benut voor warmte voor heel Nederland en ook per sector. In het tweede deel vindt u een beschrijving van verschillende soorten warmtenetten. Bron: CBS

Warmteatlas Nederland
Hier vindt u een digitale kaart van Nederland waarop het warmteaanbod en de -vraag in ons land staan aangegeven.

Nationaal Programma Regionale Energiestrategie
Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s bij het maken van de RES en hier vindt u data op regioniveau. 

Warmtenet Trendrapport  2021 
Hier vindt u hét naslagwerk voor de warmtewereld. Het trendrapport bevat onder andere een enquêteonderzoek over de warmtenetbranche, branchecijfers en een weergave van de ontwikkelingen Bron: Stichting Warmtenetwerk

Aquathermie
Hier vindt u de bibliotheek van Netwerk Aquathermie met diverse informatie over duurzaam verwarmen en koelen met water. 

Bodemenergie, warmte-/koudeopslag
In dit document leest u meer over de rol van bodemenergie in de energietransitie, met basiskennis, informatie en advies voor iedereen die betrokken is bij het uitrollen van de transitievisie warmte (en koude).

Aardwarmte in warmtenetten
Hier vindt u een brochure die specifiek kijkt naar de combinatie aardwarmte en warmtenetten. Dit biedt een startpunt in uw onderzoek naar wat aardwarmte voor uw gemeente zou kunnen betekenen.

Alles over aardwarmte
Hier vindt u objectieve en gevalideerde informatie over aardwarmte voor publiek, overheid en bedrijven en andere geïnteresseerden. Bron: Alles over Aardwarmte

Wet- en regelgeving warmte

Bij de keuze voor bepaalde technologieën kunt u te maken krijgen met specifieke wetgeving. Ook andere wetten en regels hebben een relatie tot warmte. U vindt meer informatie bij het RVO en Aedes.

De artikelen van Stichting Warmtenetwerk over wet- en regelgeving vindt u hier.

Aan de slag met de nieuwe warmtewetgeving? Lees dan hier het stappenplan om een collectief warmtesysteem te realiseren.

Subsidie warmtenetten

Gemeenten: bij de proeftuinen voor aardgasvrije wijken kan subsidie aangevraagd worden voor warmtenetten door gemeenten. Via deze website kunt u zien of er aanvraagrondes lopen. Tevens vindt u er een totaaloverzicht van alle proeftuinen

Corporaties: indien u verhuurder bent kunt u subsidie aanvragen voor het aardgasvrij maken van bestaande huurwoningen via Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

Particuliere woningeigenaren en VvE’s: De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is per 1 januari 2021 uitgebreid met onder meer de subsidiëring van een aansluiting op een warmtenet. De subsidieregeling is bedoeld voor zowel particuliere woningeigenaren en VvE’s als tegemoetkoming voor de aansluitkosten; het afsluiten van aardgas is sinds maart 2021 gratis.

Financiering warmtevoorziening algemeen:
Gebouwde omgeving
Industriële omgeving
Agrarische omgeving

Koudenetten en andere koudetechnieken

Koelen met koudenetten
Hier vindt u een korte samenvatting over de mogelijkheden van koudenetten. Bron: Stichting Warmtenetwerk

Factsheet koudenetten 
In de factsheet wordt aangegeven hoe duurzaam de techniek is, hoe het gebruikt wordt, de stand van de techniek, de rol van gebruikers en waar het geschikt is. Klik hier voor overige koudetechnieken. Bron: TKI Urban Energy. 


Waar wilt u meer over weten?

Vind op warmtenetwerk.nl de artikelen die hierover informatie geven
 • Casus Heindijk

  De Rotterdamse wijk Heindijk komt in aanmerking voor aansluiting op een bestaand warmtenet....

  Lees meer
 • Casus Purmerend Overwhere-Zuid

  In de Purmerendse wijk Overwhere-Zuid gebeurt nu al wat in heel veel Nederlandse...

  Lees meer
 • Casus Didam

  In de Bloemenbuurt in Didam werkt woningcorporatie Plavei aan de verbetering van huurwoningen...

  Lees meer
 • Casus Schothorst-Zuid

  De Amersfoortse wijk Schothorst-Zuid met 2200 woningen heeft een subsidie aangevraagd uit het...

  Lees meer

Praktijkvoorbeelden

Do’s & dont’s in een overzicht

Vaak is de beste leidraad een voorbeeld uit de praktijk. Hoe hebben andere gemeenten en corporaties de warmteopgave aangepakt? We laten pioneers en ervaringsdeskundigen aan het woord waarbij er concrete do’s, dont’s, adviezen en handvatten worden aangereikt. Dit vatten wij samen in een vast format. Deze serie “Warmtenetten: van pionieren naar sturen” is speciaal opgesteld om gemeenten en corporaties te inspireren en op weg te helpen. 

Expertise & partners

Ons netwerk helpt u verder

Bij het afwegen of uitrollen van een warmtenet is er kennis en ervaring nodig. Vaak wordt deze gezocht bij experts of mogelijke samenwerkingspartners. In het overzicht van onze deelnemers kunt u zoeken naar een partij die u verder kan helpen.

Ruggespraak

#durftevragen

Het is ontmoedigend om met vragen of problemen te blijven zitten. Iemand waarmee u ruggespraak kunt houden is niet altijd binnen handbereik. Daarom faciliteren wij waar we kunnen.

Zit u met een korte vraag? Stuur deze dan in via het formulier of per mail.

  Naam

  Telefoonnummer

  E-mailadres

  Bericht  Wilt u tips, ervaringen of adviezen uit onze community ontvangen? Dat kan! Dien uw vraag of verzoek in via het formulier. De antwoorden koppelen wij aan u terug. Dit kan ook anoniem.

   Naam

   Telefoonnummer

   E-mailadres

   Bericht   Stel uw vraag tijdens ons online vragenuurtje. Deze plannen wij in aan de hand van uw inschrijving. Inschrijven kan via het formulier. Geef gerust uw voorkeuren aan in de opmerkingen. Bij het vragenuur kunnen meerdere deelnemers aanwezig zijn.

    Naam

    Telefoonnummer

    E-mailadres

    Bericht    Blijf op de hoogte