Gemeente Apeldoorn


Gemeente Apeldoorn
Gemeente Apeldoorn onderzoekt welke mix van duurzame energiebronnen nodig en haalbaar is. Dat doet zij o.a. in regionaal verband (RES) met diverse belanghebbenden. In 2019 besluit de gemeenteraad over de kaders Windenergie en Zonneparken, die meer duidelijkheid gaan geven over de mogelijke locaties voor windmolens en zonneparken en de spelregels waaronder die gerealiseerd mogen worden.

Visie op de energietransitie

In een viertal ‘Wijken van de Toekomst’ onderzoekt de gemeente hoe de wijk of dorp het beste van het aardgas af zou kunnen gaan. Dat doet zij samen met samen bewoners, woningcorporaties, netbeheerders en overige belanghebbenden. Het gaat om het dorp Loenen en de wijken De Parken, Kerschoten/ De Naald en De Maten. Daarnaast heeft CE Delft in 2018 onderzoek gedaan naar welke duurzame verwarmingsalternatieven per buurt mogelijk zijn en tegen welke kosten. Het resultaat hiervan is de zogenaamde Warmtekansenkaart. Deze kaart is een technisch model dat per buurt tien duurzame verwarmingsalternatieven laat zien, die qua maatschappelijke kosten worden vergeleken. De warmtekansenkaart wordt de komende tijd verder getoetst aan de praktijk.

De energietransitie in praktijk

In de Apeldoornse warmtevisie zal staan welke alternatieven voor aardgas in Apeldoorn kansrijk zijn, welke wijken als eerste van het aardgas af kunnen, in welk tempo dat kan en hoe de gemeente dat, samen met partners en inwoners, gaat aanpakken. Warmtelevering is één van de opties die onderdeel kan uitmaken van de warmtevisie. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de visie en ook over de uitvoeringsplannen op wijkniveau, die daarna volgen. Afsluiting van het aardgas zal niet van vandaag op morgen gebeuren: bewoners, bedrijven en energiebedrijven krijgen ruim de tijd om zich op deze veranderingen voor te bereiden. In de periode tot aan 2019 heeft de gemeente al enkele stappen gezet om de overgang naar aardgasvrij voor te bereiden.Categorie

Overheid
Overig


Kernactiviteiten

Energietransitie
Circulariteit
Duurzaamheid
Betaalbaarheid
Warmtetransitie
Financiering


Website

www.apeldoorn.nl/energie