Verhuurders en VvE’s worden doorleverancier warmte

Geplaatst op 27-05-2020 door Stichting Warmtenetwerk

VvE’s en verhuurders die met een collectieve aansluiting warmte of koude afnemen van een warmteleverancier en doorleveren aan de eindgebruiker worden voortaan doorleverancier genoemd. Dat blijkt uit een kamerbrief die minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op 18 mei verstuurde. De wijziging houdt in dat deze doorleveranciers inzicht moeten geven in het verbruik van warmte en koude door de eindgebruikers.

 

Doorleveranciers zijn net als andere warmteleveranciers verantwoordelijk voor het verstrekken van de minimuminformatie bij de factuur en verbruiksinformatie aan eindgebruikers. Dit geldt bijvoorbeeld voor verhuurders of Verenigingen van Eigenaren die met een collectieve aansluiting warmte of koude afnemen van een warmteleverancier en deze doorleveren aan eindgebruikers. Om de doorleverancier in staat te stellen om aan zijn verplichtingen richting de eindgebruiker te kunnen voldoen, is ervoor gekozen dat de energieleverancier jaarlijks informatie moet verstrekken aan de doorleverancier. De warmteleverancier moet al jaarlijks de factuur verstrekken. Nieuw is dat ook jaarlijks het verbruiks- en indicatief kostenoverzicht moet worden verstrekt. Zo kan ook een kleine Vereniging van Eigenaren op een eenvoudige wijze informatie verstrekken aan de eindgebruikers over onder meer de duurzaamheid van de geleverde warmte.

 

Informeren
Om het mogelijk te maken eindgebruikers over hun energieverbruik te informeren moet in iedere eenheid in een appartementengebouw of multifunctioneel gebouw een individuele meter of warmtekostenverdelers geïnstalleerd worden als dat technisch haalbaar en kostenefficiënt is. De installatie is altijd haalbaar wanneer een bestaande meetinrichting wordt vervangen, een nieuwe aansluiting wordt gemaakt in een nieuw gebouw en wanneer een gebouw ingrijpend wordt gerenoveerd. Factureringsinformatie en jaarlijkse financiële overzichten zijn belangrijke middelen om eindgebruikers over hun energieverbruik te informeren. Met betrekking tot minimuminformatie bij de factuur zijn nieuwe eisen in de Warmtewet opgenomen. Hierin staat onder meer dat de eindgebruiker informatie krijgt over de gebruikte brandstofmix van zijn leverancier en de bijbehorende jaarlijkse broeikasgasuitstoot. Daarnaast wordt hij geïnformeerd over hoe zijn energieverbruik is gestegen ten opzichte van het jaar ervoor en wordt het energieverbruik vergeleken met een benchmark.

 

Meer informatie:
Lees meer over de wijziging besluiten betreffende energie-efficiëntie.

Auteur:
Stichting Warmtenetwerk

Lees ook onze andere berichten