Aardwarmte Vierpolders

Een collectief van negen tuinbouwondernemers in Vierpolders vergroot de energie-efficiëntie en energie-onafhankelijkheid in haar warmtevoorziening door middel van een collectieve aardwarmtecentrale. Onder de naam Aardwarmte Vierpolders (A4P) levert deze bron 20 MW warmte voor een afzetgebied van 70 hectare aan glastuinbouw.

Warmtebron

Vierpolders is aantrekkelijk gebied door het hoge aantal glastuinbouwbedrijven in de regio en de behoefte aan warmte die daaruit volgt. Bovendien is de ondergrond zeer geschikt voor aardwarmtetoepassingen. Op 2.200 meter diepte bevindt zich een poreuze zandlaag met water van ongeveer 80-85 °C. In de centrale wordt het hete water gebruikt om gedeeltelijk in de warmtevoorziening van de kassen te voorzien. Daarnaast bevindt zich in het deel van opgepompte water natuurlijk gas. Door middel van een warmtekrachtkoppeling (WKK) kan uit een overschot in warmte en dit meegeproduceerde gas ook elektriciteit worden opgewekt.

Het ontwikkeltraject

In 2008 begon de verkenning en haalbaarheidsstudie voor Aardwarmte Vierpolders. Omdat indertijd deze vorm van geothermie in de kinderschoenen stond, is gezocht naar gedeeltelijke financiering vanuit de overheid. Uiteindelijk konden verschillende subsidies worden verkregen, waaronder de UKR (Unieke Kansen Regeling), EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en vanuit de Provincie Zuid-Holland. Daarnaast, is in de voorfase van het project is subsidie verkregen vanuit het “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling” onder regeling SBI (Samenwerking bij Innovatie). Nadat in 2014 de volledige financiering was goedgekeurd, werd een jaar later gestart met het boren van een doublet en de aanleg van het leidingtracé. Vanaf 2016 begon de warmtelevering aan glastuinbouwbedrijven en een jaar later de ingebruikname van de WKK. In 2023 is begonnen met de uitbereiding van de warmteproductie door het aanboren van een ‘side-track’ dichtbij de originele boorlocaties. Volgens planning worden de werkzaamheden voor de winter afgerond.

CO₂-besparing

Met de geothermie-installatie wordt jaarlijks de CO₂-uitstoot met ongeveer 50% verlaagd. Het resultaat is dat in 2022 er in het totaal 8,3 miljoen m³ aardgas was bespaard met een vermeden CO₂-uitstoot van 15 kton.

https://www.aardwarmtevierpolders.nl/

Gerelateerd aan Aardwarmte Vierpolders