Gemeente Gouda


Gemeente Gouda
Gemeente met als uitdaging in 2040 een CO2-neutraal energiesysteem te realiseren.

Visie op de energietransitie

Gouda heeft als doel om in 2040 een CO2-neutrale gemeente te zijn. We hanteren daarbij de volgende vier algemene uitgangspunten: We doen het samen, iedereen moet mee kunnen, het is niet alleen een technisch proces maar zeker ook sociaal, warmtealternatieven leveren CO2- reductie op. Buurten waar het draagvlak hoog is worden als kansrijk gezien voor een buurtaanpak. We werken daarom aan verspreiding van kennis en stimuleren de samenwerking op buurtniveau met begeleiding en regelingen. We verduurzamen ons eigen vastgoed met prioriteit. We werken samen met professionele partners: woningcorporaties, eigenaren maatschappelijk vastgoed, netbeheerder Stedin, energiecoöperaties en het bedrijfsleven. We komen tot een verantwoorde techniekkeuze door duurzame, economische, technologische en sociaal-maatschappelijke criteria af te wegen. De sturing en hulp van het Rijk en de provincie op gebied van wetgeving, financiën en sociaal-maatschappelijke zijn voor de gemeente een randvoorwaarde.

De energietransitie in praktijk

In de eerste fase van de transitie werken we in twee startbuurten aan respectievelijk een onderzoek naar de mogelijkheid van een warmtenet op basis van aquathermie en aan een onderzoek hoe een relatief kleine buurt “natuurlijke momenten” kan benutten om over te stappen op een all electric oplossing.

In 2022 is het Gouds Isolatie Programma (GIP) vastgesteld. Dit programma leidt stapsgewijs naar een verduurzaamde gebouwde omgeving. Bij de uitvoering hebben doelgroepen als huishoudens met energiearmoede prioriteit.

We ondersteunen buurtinitiatieven met onder meer subsidies.

We evalueren in 2024 de Transitievisie Warmte. Daarbij kijken we naar lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen, en we beoordelen de resultaten van de ingezette aanpak. De evaluatie in 2024 moet leiden tot een actualisatie in 2025.Categorie

Overheid
Overig


Kernactiviteiten

Regie op de energietransitie in de stad


Website

www.gouda.nl