Bestaande woningen verduurzamen met warmtenetten

Geplaatst op 16-06-2021 door Stichting Warmtenetwerk

Met warmtenetten is een groot aantal van de bestaande woningen te verduurzamen. Warmtenetten zijn nu al veel duurzamer dan gasgestookte cv-ketels en zullen in de komende decennia nog veel duurzamer worden. Daarvoor worden onder meer duurzame bronnen zoals aquathermie, zonnewarmte, bodemenergie en geothermie ingezet. Dat is te lezen in het Warmtenet Trendrapport 2021.

 

Op dit moment worden de 8 miljoen woningen en 1 miljoen Nederlandse gebouwen nog voor het grootste deel verwarmd met aardgas. Hier moet verandering in komen. In het Klimaatakkoord is namelijk afgesproken om de broeikasuitstoot van de gebouwde omgeving in 2030 met 3,4 Mton CO­2 terug te dringen. Hiervoor is het nodig dat de nieuwbouw aardgasvrij wordt gerealiseerd, maar ook moeten er voor 2030 ongeveer 1,5 miljoen woningen verduurzaamd worden om in de bestaande bouw 1 Mton minder CO2 uit te stoten. Voor het realiseren van deze doelstellingen hebben warmtebedrijven afgesproken om een oplopend aantal woningen aan te sluiten op warmtenetten. In 2025 zou het moeten gaan om 80.000 woningen per jaar, wat vastgehouden wordt tot en met 2030.

 

Verduurzamen warmtenetten
De warmtesector werkt hard aan het verduurzamen van warmtenetten. Zo investeren de bedrijven in de ontwikkeling van duurzame bronnen zoals bodemenergie, geothermie, aquathermie en het gebruik van restwarmte. De CO2-emissie van warmtenetten wordt zo steeds kleiner, naarmate de netten duurzamer worden. In de afgelopen periode heeft Stichting Warmtenetwerk regelmatig gepubliceerd over de voortgang van nieuwe technieken als geothermie en aquathermie. Lees bijvoorbeeld de artikelen ‘Potentie aquathermie groot en kan zonder subsidie’ en ‘Adviesrapport ‘Geothermie in de gebouwde omgeving’ vraagt om urgentie’.

 

Warmtepact
Om de groei en verduurzaming van warmtenetten te versnellen werd in 2019 al het Warmtepact gesloten. Hierin slaan verschillende warmtebedrijven de handen ineen met milieuorganisaties Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties met als doel de groei en verduurzaming van warmtenetten te versnellen. In het pact is het streven om in 2030 1,2 miljoen woningen aangesloten te hebben op een warmtenet opgenomen. Daarnaast zeggen de partijen toe hun warmtenetten in 2040 volledig te hebben verduurzaamd. In het pact hebben de warmtebedrijven afgesproken plannen te maken voor de verduurzaming van warmtenetten boven de 2.500 aansluitingen. Eenmaal verduurzaamd zijn aardwarmte, zonnewarmte, aquathermie en restwarmte de hoofdbronnen. Duurzaam biogas, groene stroom of groene waterstof zijn voorbeelden van piekbronnen.

 

Warmte-etiketten
In het Warmtepact is daarnaast afgesproken dat de aangesloten warmtebedrijven vanaf 2021 een warmte-etiket beschikbaar stellen voor alle huishoudens. Hierop is te zien waar de warmte vandaan komt en hoeveel CO2-besparing dit oplevert. Daarnaast zijn warmtebedrijven vanaf 2020 al in het kader van de Warmtewet verplicht te rapporteren over de energie- en CO­2-prestatie van hun warmtenetten volgens een door de Rijksoverheid vastgesteld model. Met deze gegevens wordt ook vastgesteld of woningen en gebouwen die aangesloten worden op een warmtenet aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG) voldoen. Volgens het Lente-akkoord is BENG haalbaar wanneer een warmtenet in voldoende mate met hernieuwbare energie wordt gevoed.

 

Meer informatie:
In het Warmtenet Trendrapport 2021 vindt u alles over de potentie van duurzame warmtebronnen voor warmtenetten. Kraakheldere infographics laten u niet alleen zien hoe deze bronnen kunnen worden ingezet, maar informeren u ook over de voor- en nadelen van de desbetreffende bron, waar deze voor geschikt is, de randvoorwaarden en de businesscase.

 

Heeft u het rapport nog niet gelezen? Dan kan dat alsnog!

  • Het Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021 is hier gratis digitaal te downloaden. Tegen een vergoeding van

    € 75,- is een hard copy exemplaar beschikbaar. Deze kunt u opvragen bij ons secretariaat (secretariaat@warmtenetwerk.nl) o.v.v. Hardcopy Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021.

  • Download hier het volledige persbericht over het Nationaal Warmtenet Trendrapport.

  • Neem voor meer informatie, meer beeldmateriaal en interviewverzoeken contact op met Jacqueline Hoogervorst van Stichting Warmtenetwerk. Zij is bereikbaar via j.hoogervorst@warmtenetwerk.nl of 06 – 48 77 16 17.

Auteur:
Joop van Vlerken

Lees ook onze andere berichten