Impact warmtealternatieven op elektriciteitsnet onderzocht

Geplaatst op 26-10-2022 door Stichting Warmtenetwerk

Netbeheer NL heeft in oktober het informatiedocument ‘Netimpact van warmtealternatieven’ gepubliceerd. Het document geeft een beeld van de ingrijpende veranderingen voor de bestaande infrastructuur door de energietransitie. Daarvoor heeft Netbeheer NL een voorbeeldwijk geschetst van 1200 woningen met een vaste groei van elektrisch vervoer en zonnepanelen op de daken. Uit het document blijkt dat de impact van HT/MT-warmtenetten op het elektriciteitsnet minimaal is in vergelijking met andere warmtealternatieven.

 

Als een wijk van het aardgas afgaat, zijn er in veel gevallen aanpassingen aan de infrastructuur nodig. De impact daarvan verschilt tussen de verschillende warmtealternatieven. Het maakt nogal wat uit of er in een wijk gekozen wordt voor individuele warmtepompen of een collectief hogetemperatuur (HT)- of middentemperatuur(MT)warmtenet. In het informatiedocument ‘Netimpact van warmtealternatieven’ geven de netbeheerders inzicht in de impact van deze verandering op de elektriciteits- en gasnetten. Daarbij worden niet alleen de warmtealternatieven meegenomen. Er wordt door de netbeheerders ook rekening gehouden met meer zonnepanelen in de wijk en elektrische auto’s.

 

Tijd en ruimte reserveren
Netbeheer Nederland vindt het belangrijk om snel concreet te maken wat de keuze voor een bepaald warmtealternatief betekent voor een wijk en hoe dat impact heeft op ruimte, geld, tijd en uitvoerbaarheid. Het is voor de gemeenten bovendien belangrijk om ruimte te reserveren voor transformatorhuisjes. Daarnaast moeten elektriciteitskabels verzwaard worden en komen er extra transformatoren in de wijk, waarvoor de gemeente een vergunning moet afgeven. Gemeenten moeten zich bovendien realiseren dat kleine stukjes grond niet allemaal volgebouwd kunnen worden, omdat er ruimte over moet blijven voor de nieuwe infrastructuur.

 

22 parkeerplaatsen aan ruimte
Bij de aanleg van een HT- of MT-warmtenet hoeven alleen extra transformatorstations gebouwd te worden voor de nieuwe zonnepanelen en elektrische auto’s, maar bijvoorbeeld bij een overgang naar een all-electric warmtepomp of een (zeer) lage temperatuur warmtenet met individuele bijverwarming is er al snel een verdubbeling van het bestaande aantal transformatorstations nodig. Om dit in dit in perspectief te plaatsen: Hiervoor zijn zo’n 22 parkeerplaatsen aan extra ruimte in de wijk nodig. Dat geeft een extra dimensie aan de wijkuitvoeringsplannen. Gemeenten moeten dus ook bovengronds voldoende ruimte reserveren en op tijd beginnen met de benodigde vergunningstrajecten. De netbeheerders willen graag met de gemeenten meedenken over de wijkuitvoeringsplannen door de impact van de warmtealternatieven op wijkniveau zichtbaar te maken.

 

Warmtealternatieven
In het document is de impact van de volgende warmtealternatieven op het elektriciteitsnet onderzocht: 1. all-electric warmtepompen, 2. hybride warmtepompen, 3. HT/MT warmtenet, 4. (Z)LT-warmtenet (individuelebijverwarming), 5. (Z)LT-warmtenet (collectieve bijverwarming) en 6. Groen gas. Het is weinig verrassend dat de alternatieven all-electric en ZLT-netten de meeste impact hebben op het elektriciteitsnet en de alternatieven Groen gas en HT- MT-warmtenetten de minste impact. Hoe dan ook heeft de verandering van de warmtevoorziening altijd impact op de energie-infrastructuur in een wijk. Het document geeft gemeenten daarvoor een handelingsperspectief. Zo kunnen ze makkelijk zien, wat de impact is van een bepaalde keuze voor een wijk is. Het document dat Netbeheer Nederland heeft opgesteld is nadrukkelijk bedoeld als vuistregel. De daadwerkelijke impact van een warmtealternatief is pas vast te stellen als de plannen uitgebreid zijn doorgerekend.

 

Meer informatie:

Ga naar de website van Netbeheer Nederland en download het document ‘Netimpact van warmtealternatieven’.

Lees ook onze andere berichten