RES Flevoland ambitieus en met veel mogelijkheden voor warmte

Geplaatst op 28-05-2021 door Stichting Warmtenetwerk

Flevoland heeft de Regionale Energie Strategie Flevoland 1.0 verstuurd aan de Provinciale Staten, de gemeenteraden en de Algemene Vergadering van het Waterschap. De regio wil in 2030 minimaal 13,% van de landelijke opgave van 35TWh produceren en levert daarmee een meer dan gemiddelde bijdrage aan de uitvoering van het Klimaatakkoord. Op het gebied van warmte ziet de regio uitgebreide regionale mogelijkheden voor aardwarmte en aquathermie.

 

In 2020 zijn de concept-RES’en opgeleverd. Deze dienen voor 1 juli omgezet te worden naar RES 1.0. De doelen uit de verschillende RES’sen zijn vooral gericht op de productie van duurzame energie op land, die onderdeel zijn van de Nederlandse ambitie om 35 TWh hernieuwbare energie op land in 2030. Daarnaast is warmte een belangrijk onderwerp, omdat daar de komende jaren met name in de gebouwde omgeving belangrijke doelen te realiseren zijn.

 

Oplossingsrichtingen transitievisies warmte
De regio Flevoland heeft oplossingsrichtingen voor de gemeentelijke transvisies warmte opgenomen in de RES. De gemeenten staan primair aan de lat voor warmtebeleid en moeten uiterlijk eind 2021 hun transitievisies warmte presenteren. Deze visies worden vervolgens nog in de toekomstige RES-en opgenomen. Hierin staan oplossingen op wijkniveau. De regionale visie op de gebouwde omgeving uit de RES biedt uitgangspunten en oplossingsrichtingen voor de gemeentelijke transitievisies warmte. Deze regionale visie is dus de kapstok waaraan gemeente hun transitievisies kunnen ophangen.

 

Woningvoorraad jong
De Flevolandse woningvoorraad is relatief jong en er is ruimte voor duurzame nieuwbouw en verschillende dorpen en steden beschikken al over een warmtenet. Daarnaast zijn de kenmerken van de gebouwde omgeving divers, variërend van het stedelijke landschap van Almere, tot de kleine, verspreide dorpskernen in de Noordoostpolder. Deze unieke kenmerken vragen om een eigen aanpak. De regio wil inzetten op een intensieve samenwerking met regionale partners, waarbij aandacht gegeven wordt aan nieuwe en nog te ontwikkelen technieken.

 

Kapstok
De RES is dus de figuurlijke kapstok waaraan gemeenten hun transitievisies kunnen ophangen. De uitganspunten daarvoor zijn dat hernieuwbare warmte waar beschikbaar lokaal benut wordt en dat het transport van hernieuwbare warmte tot een minimum beperkt wordt. Daarnaast wordt er geen verdeling van warmte(bronnen) binnen de regio of tussen gemeenten gemaakt en er worden nog aandachtspunten opgesteld over warmtenetten, onder andere over toegang, eigenaarschap, financiering en afname. Deze punten zijn in ontwikkeling en krijgen een plek in een latere RES.

 

Warmtekaart Flevoland
De Warmtekaart Flevoland is nog in ontwikkeling, maar geeft inzicht in de vraag-, aanbod- en transportkant van warmte in de regio. Flevoland verwacht dat aardwarmte en aquathermie belangrijke onderdelen kunnen worden van de warmtetransitie. Op het gebied van aardwarmte lopen al verschillende projecten in de provincie. Met name in de glastuinbouw zijn deze projecten al heel concreet, andere projecten bevinden zich nog in de onderzoeksfase. Aquathermie wordt in deze waterrijke provincie ook als kansrijk gezien. Ook daarvoor lopen verschillende onderzoeken om oppervlaktewater als warmtebron te gebruiken. Biomassa vormt op dit moment al onderdeel van de energiemix. Gezien de actuele ontwikkelingen is de regio echter terughoudend met nieuwe inzet van biomassa en wil zij niet vooruitlopen op landelijke ontwikkelingen.

 

Meer informatie:

Download de Regionale Energiestrategie 1.0 van Flevoland.

Auteur:
Joop van Vlerken

Lees ook onze andere berichten