Warmtenet Kerschoten

Foto van casus

Firan ontwikkelt samen met bewoners, woningcorporaties, scholen, de gemeente, het Waterschap en de warmteleverancier een warmtenet. De Apeldoornse gemeenteraad heeft op 9 november 2023 een principebesluit genomen over de aanleg van het warmtenet. Hiermee wordt Kerschoten het eerste gebied in Apeldoorn waar de overstap naar duurzame warmte gemaakt kan worden.

Kerschoten Energieneutraal

Onder de noemer Kerschoten Energieneutraal (KEN) werken de gemeente Apeldoorn, lokale ondernemers, drie woningcorporaties en twee wijkraden al sinds 2013 aan een duurzame wijk. Het doel is om samen met bewoners energie te besparen én lokaal op te wekken. Onderdeel van het ontwikkelplan is de aanleg van een warmtenet voor corporatiewoningen en particulier vastgoed in de naoorlogse wijk.

Stand van zaken

In het principebesluit zijn afspraken gemaakt over de samenwerking met de projectpartners. Er is vastgelegd wat elke partner doet om het warmtenet te realiseren. De hele keten, van warmtebron tot en met het afleveren van de warmte, is daarmee georganiseerd. Met het principebesluit wordt de komst van het warmtenet concreter. Er breekt een nieuwe fase aan, de voorbereidingsfase. In deze fase start de vergunningaanvraag voor de aanleg en krijgen de eerste bewoners een aanbod. Als vergunningen en subsidies definitief geregeld zijn, én er voldoende inwoners deelnemen, kan het definitieve investeringsbesluit genomen worden. Dit zal naar verwachting eind 2024 zijn.

Warmte van het Waterschap

Uit een haalbaarheidsonderzoek is de mogelijkheid naar voren gekomen om een warmtenet te ontwikkelen op basis van aquathermie, waarvoor gebruik wordt gemaakt van de rioolwaterverzuivering van het Waterschap Vallei en Veluwe. In combinatie met een warmtepomp levert het warmtenet de woningen en utiliteitsgebouwen in Kerschoten dan warmte (op 70 graden) voor verwarming en warm water, zonder dat er op gebouwniveau verregaande isolatiemaatregelen en andere ingrijpende aanpassingen zijn vereist.

Duurzame bronnen

In eerste instantie worden ongeveer 900 woningen en enkele scholen op het warmtenet aangesloten. Het plan is om in 2030 de hele wijk Kerschoten – met zo’n drieduizend woningen – van stadsverwarming te voorzien. Daarvoor zijn naast de warmte van het Waterschap ook andere duurzame bronnen nodig zijn. In de bronstrategie worden daarvoor de opties op een rij gezet.

Een open warmtenet voor iedereen

Een haalbaar en betaalbaar warmtenet voor iedereen, met een transparante business case en een nauwe betrokkenheid van bewoners. Dat is de inzet van Kerschoten Energieneutraal en de andere partijen die zijn betrokken bij de plannen voor het warmtenet, dat als een open net met een onafhankelijk netbeheer wordt ontwikkeld. Zo krijgen meerdere warmtebronnen en warmteleveranciers onder gelijke voorwaarden toegang tot het warmtenet. De uitbreiding naar andere delen van Apeldoorn en de koppeling met andere lokale en regionale warmte-initiatieven vinden dan plaats onder gemeentelijke regie. Alle afnemers van de warmte selecteren gezamenlijk de eerste warmteleverancier.

Gerelateerd aan Warmtenet Kerschoten