Update: Voortgang Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw)

Geplaatst op 07-07-2023 door Stichting Warmtenetwerk

Op 6 juli informeerde de minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, de Tweede Kamer over de voortgang van de Wcw. In de Kamerbrief wordt zowel terug- als vooruitgeblikt op de stappen in het traject van het wetsvoorstel, en wordt er dieper ingegaan op het hoe en waarom van 6 belangrijke aanpassingen in het voorstel. Hieronder de highlights: 

 

In juli 2020 is het wetsvoorstel via internet geconsulteerd. Doordat met name de gemeenten aangaven het voorliggende voorstel niet te steunen, is besloten het wetsvoorstel te heroverwegen. Sinds die tijd is er gewerkt aan een aangepast wetsvoorstel, waardoor de beoogde invoering van de Wcw al meerdere malen is uitgesteld.

 

In de Kamerbrief van 6 juli jl. over de voortgang van de Wcw worden 6 belangrijke aanpassingen in het wetsvoorstel toegelicht, namelijk:

  1. Het publiek meerderheidsbelang in een warmtebedrijf is verankerd in het wetsvoorstel.

  2. De rol van publieke infrastructuurbedrijven is verruimd door aanpassing van het groepsverbod.

  3. De ruimte voor warmtegemeenschappen is verduidelijkt in de wet.

  4. Het wetsvoorstel bevat een ingroeiperiode waardoor er ruimte ontstaat om publieke realisatiekracht op te bouwen.

  5. Het overgangsrecht is toegespitst op de transitie van overwegend private warmtebedrijven naar warmtebedrijven met een publiek meerderheidsbelang.

  6. De opt-out regeling in relatie tot de bevoegdheden van een gemeente uit hoofde van de Omgevingswet en de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie is aangescherpt.

 

Het ontwerpwetsvoorstel is op 1 juni 2023 aan de ACM aangeboden voor een uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets (UHT-toets). Zaken zoals de tariefregulering, de regels voor de overdracht van warmtenetten, de verplichte samenvoeging van warmtekavels, de regels voor  warmtetransportnetten en de duurzaamheidsnormen, worden op een later moment uitgewerkt in ‘lagere’ regelgeving in de vorm van algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s).

 

Voor de uitgebreide informatie en volledige kamerbrief incl. de toelichting en de bijlagen, verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z13133&did=2023D31224

 

 

 

 

 

 

Lees ook onze andere berichten