Warmtecoalitie wil meer ruimte op warmtemarkt

Geplaatst op 11-06-2020 door Stichting Warmtenetwerk

Warmtecoöperaties, marktpartijen en netwerkbedrijven willen meer ruimte om een rol te spelen in de warmtemarkt. Ze willen die ruimte onder meer gebruiken om een nieuwe generatie ‘open’ en coöperatieve warmtenetten mogelijk te maken. Ze vinden dat juist in deze fase van de warmtetransitie meer ruimte zou moeten zijn voor nieuwe initiatieven en publiek-private samenwerkingsvormen. Dat schrijven ze in het manifest ‘Naar een toekomstbestendige warmtewet’ van de Warmtecoalitie.

 

De partijen willen met het manifest diversiteit in de warmtemarkt mogelijk maken. Daarvoor moet de betaalbaarheid voor de bewoners centraal komen staan en moet er meer concurrentie komen op de warmtemarkt. Per lokale situatie kunnen via een transparante procedure de beste partijen voor de beste warmteoplossing worden gevonden. Dat hoeft niet een integraal warmtebedrijf te zijn, maar kan bijvoorbeeld een samenwerking van partijen zijn, of een energiecoöperatie. Zo wordt ook de keuzevrijheid voor gebouweigenaren vergroot. De Warmtecoalitie roept daarom op om maatwerk en verschillende samenwerkingsvormen mogelijk te maken binnen de kaders van de Warmtewet 2.0.

 

Warmtecoöperaties

Daarnaast moeten warmtecoöperaties en duurzame innovaties gestimuleerd worden. Dat is volgens de Warmtecoalitie in het huidige wetsvoorstel onvoldoende geborgd. Vanuit het belang van bewoners moet het tevens mogelijk zijn om in de toekomst een andere aanbieder van warmte toe te staan op het warmtenet. De nieuwe warmtewet zou ‘open’ netten mogelijk moeten houden en gemeenten de ruimte bieden om de infrastructuur en exploitatie van een warmtenet onafhankelijk van elkaar in de markt te zetten. Op die manier kunnen allerlei nieuwe (lagetemperatuur-) bronnen aan het net worden gekoppeld. Denk aan geothermie, een serie warmtepompen, duurzame restwarmte of omgevingswarmte.

 

Netwerkbedrijven

De kennis, ervaring en uitvoeringskracht van publieke netwerkbedrijven moet volgens de Warmtecoalitie beter benut worden. Het aanleggen en beheren van warmte-infrastructuren sluit goed aan bij de kennis en ervaring van publieke netwerkbedrijven. Binnen de nieuwe warmtewet zou het daarom mogelijk moeten blijven voor netwerkbedrijven om te investeren in de aanleg en het beheer van de infrastructuur voor warmte. De Warmtecoalitie bestaat uit 39 partijen en vertegenwoordigt de volle breedte van de maatschappij; van private partijen, netwerkbedrijven, woningcorporaties, warmte-coöperaties en milieu partijen, tot consumentenorganisaties en bewonersverenigingen.

Auteur:
Stichting Warmtenetwerk

Lees ook onze andere berichten