Geothermie Nederland


Geothermie Nederland
Geothermie Nederland is de brancheorganisatie voor bedrijven en instellingen die in de geothermie werkzaam zijn. Niet alleen voor ontwikkelaars en exploitanten van aardwarmtebronnen maar ook voor adviesbureaus, ingenieursbedrijven, installateurs en warmtebedrijven en -netbeheerders. Overheden en kennisinstellingen zijn bij Geothermie Nederland aangesloten als kennispartners. Samen met haar leden zet Geothermie Nederland zich in voor de beschikbaarheid van duurzame en betaalbare warmte voor burgers en bedrijven.

Visie op de energietransitie

Voor een duurzame energievoorziening is het noodzakelijk dat inwoners en bedrijven minder energie gebruiken en veel meer hernieuwbare bronnen voor energie, warmte en koude benutten. Aardwarmte biedt die duurzame, hernieuwbare warmte. De aardwarmtesector heeft haar visie op de toekomst van aardwarmte in Nederland vastgelegd in het Masterplan Aardwarmte in Nederland, dat in mei 2018 werd gepresenteerd door het Geothermie Nederland (destijds DAGO en Stichting Platform Geothermie), Stichting Warmtenetwerk en EBN (Energiebeheer Nederland). Hierin wordt uiteengezet hoe aardwarmte zich samen met andere warmtebronnen kan doorontwikkelen tot een basis energiebron.

De energietransitie in praktijk

Geothermie Nederland pakt de uitdagingen in de groeiende aardwarmtesector op. De vereniging zet zich in voor het investeringsklimaat voor geothermie: lobby voor passende wet- en regelgeving, een structurele verbetering van de business-case, een goede inpassing in warmtenetten en een vraaggestuurde kennis- en innovatieagenda. Geothermie Nederland zet zich in voor veilige geothermie door haar leden te ondersteunen bij het realiseren van veilige en verantwoorde projecten. En brengt partijen bij elkaar door binnen de vereniging te bouwen aan een hecht netwerk. Ook zorgt Geothermie Nederland voor informatievoorziening over geothermie. Met de website Allesoveraardwarmte.nl informeert zij bewoners, overheden en bedrijven over wat aardwarmte is, hoe het werkt, wat de voor- en nadelen zijn en hoe het past (en soms niet) in de warmte/energietransitie. De informatie op de website is vrij te gebruiken voor de eigen informatievoorziening.Categorie

Bouw, Realisatie
Brancheorganisatie
Exploitatie, Beheer
Onderzoek, Onderwijs
Ontwikkeling
Overig


Kernactiviteiten

Brancheorganisatie voor geothermie
Bevordert de toepassing van aardwarmte wat een natuurlijk bron van duurzame energie is.


Website

www.geothermie.nl