Actieplan versnelling geothermie

Geplaatst op 16-09-2022 door Stichting Warmtenetwerk

Geothermie Nederland heeft een voorzet voor een Actieplan versnelling geothermie gepubliceerd die 16 september aan het ministerie van Economische Zaken is overhandigd. Deze voorzet met acht actiepunten vormt de reactie van de geothermiesector op de aangescherpte klimaatdoelstellingen en de overheidsaanpak om het gebruik van Russisch aardgas terug te dringen.

 

Warmtenetten spelen een belangrijke rol in de klimaatdoelstellingen maar zonder goede bronnen, zoals geothermie, kunnen deze doelstellingen niet behaald worden. Geothermie vormt dan ook een onmisbare schakel in de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en in de glastuinbouw. In 2030 kan 40-50 PJ duurzame warmte worden geproduceerd met geothermie. Dat is een ambitieuze doelstelling. Het platform vraagt dan ook aan iedereen om de zeilen bij te zetten zodat nieuwe projecten sneller gerealiseerd kunnen worden. Een dergelijke versnelling vraagt om een ontwikkeltraject, waarin financiële instrumenten, het beleidskader en vergunningverlening een goed samenspel vormen.

 

Inventarisatie warmtebedrijven
Van de 40-50 PJ in 2030 zal 30 PJ toegepast worden in de glastuinbouw en 10-20 PJ in de gebouwde omgeving. Een inventarisatie onder warmtebedrijven toont aan dat zij verwachten iets meer dan een derde (200.000 WEQ van de 684.000 WEQ) van hun aansluitingen met geothermie te gaan verwarmen. Een verkenning van het ministerie van Economische Zaken naar de behoefte van warmtebronnen voor middentemperatuur wijst ook in die richting. De verkenning verwacht dat in 2030 ten minste 15 PJ aan geothermie nodig is om de doelstellingen voor de gebouwde omgeving te halen.

 

Actiepunten
De acht voorgestelde actiepunten van Geothermie Nederland geven richting aan dit actieplan. Een speciaal op te richten Taskforce Versnelling geothermie zal bovendien de versnelling van nieuwe projecten aanjagen.

  1. Versnellen en stroomlijnen: Er is voor geothermieprojecten behoefte aan een voorspelbaarder en korter vergunningenproces, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit en de zorgvuldigheid van het proces.

  2. Integrale aanpak warmtetransitie: Integraal subsidiëren en programmeren betekent dat bij het versneld ontwikkelen van warmtenetten ook aandacht hoort voor de versnelde ontwikkeling van daarbij behorende bronnen. Een net kan niet zonder bron en een bron kan niet zonder net.

  3. Meer uitkoelen: De potentie van bestaande projecten wordt nog niet ten volle niet benut. Als projecten meer mogen uitkoelen, kan op korte termijn meer duurzame warmte worden gewonnen. Dat is het soort kansen dat we in deze energiecrisis niet moeten laten liggen.

  4. Continuïteit bestaande geothermieprojecten: Door de sterk gestegen elektriciteitsprijzen geldt dat geothermieprojecten worden geconfronteerd met véél hogere kosten. Zorg dat bestaande geothermieprojecten kunnen blijven produceren en investeren in uitbreiding.

  5. Veilige projecten: Bouw verder aan een beleidskader voor veilige en verantwoorde winning, denk aan seismiciteit en bescherming van drinkwater. Een beleidskader kan hierbij houvast bieden.

  6. Werken aan vertrouwen: Samen werken aan bekendheid óver en draagvlak vóór geothermie. Het is van grote waarde dat organisaties elkaar steeds beter weten te vinden en inmiddels samen optrekken in het belang van een versnelling van de projecten en daarmee de warmtetransitie.

  7. Steun aan innovaties: Verschillende onderzoeken naar innovaties helpen om te werken aan kennis van de ondergrond, kostenreductie, veiligheid en verkleinen klimaatimpact.

  8. Efficiënte ontwikkeling van projecten: Gecoördineerde en geschakelde projectontwikkeling, de zogenaamde ‘treintjes’ voor het boren. Dit is een meerjarige en gezamenlijke aanpak voor de booractiviteiten voor alle nieuwe projecten.

 

Meer informatie:

Op de website Actieplan versnelling geothermie – Geothermie Nederland worden mensen opgeroepen tot het geven van een reactie via deze link.

Auteur:
Stichting Warmtenetwerk

Lees ook onze andere berichten