Ledenblog: De gemeente als warmteregisseur

Geplaatst op 21-10-2020 door Stichting Warmtenetwerk

De decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten heeft in de afgelopen jaren al geleid tot een forse uitbreiding van de taken en bevoegdheden van gemeenten. De beoogde verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland zoals afgesproken in het Klimaatakkoord doet daar nog een schepje bovenop. De verwachting is dat collectieve warmtesystemen in de verduurzaming een substantieel aandeel zullen hebben. Met het ontwerp van de Wet collectieve warmtevoorziening (hierna: het “Ontwerp”), ook wel aangeduid als Warmtewet 2, wordt beoogd nieuwe spelregels aan te reiken voor die
warmtevoorziening.

 

Het centrale uitgangspunt van het Ontwerp is de regierol van gemeenten in de wijkgerichte aanpak met een bijbehorend pakket aan taken en bevoegdheden. Michelle de Rijke, partner bij Van der Feltz advocaten in Den Haag, zet in deze brochure de nieuwe taken en bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders (hierna: de “Gemeente”) op een rij. Gemeenten hebben voor nieuwbouw al de bevoegdheid om de keuze te maken voor collectieve warmtevoorziening als alternatief voor verwarming met behulp van aardgas. Deze bevoegdheid wordt in de toekomst uitgebreid met bestaande bouw. De Gemeente stelt voor de warmtevoorziening kavels vast en wijst voor elk warmtekavel een warmtebedrijf aan. Hiervoor geldt een transparante en non-discriminatoire procedure. Het is in principe verboden om zonder aanwijzing van de Gemeente warmte te transporteren en te leveren aan verbruikers.

 

*Stichting Warmtenetwerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ledenblogs en/of gastcolumns. Dit ligt, net zoals de rechten, bij de auteur. Stichting Warmtenetwerk publiceert ledenblogs en gastcolumns om het debat over de ontwikkeling van warmte te stimuleren en kennisdeling te bevorderen. Deze artikelen zijn geen weergave van de standpunten van Stichting Warmtenetwerk. Wilt u in gesprek komen met de auteur? Dit kan Stichting Warmtenetwerk bemiddelen (mits de auteur akkoord gaat). U bent welkom om een contactverzoek in te dienen via het ledenprofiel of een mail te sturen naar: secretariaat@warmtenetwerk.nl.   

Auteur:
Michelle de Rijke (Van der Feltz advocaten)

Lees ook onze andere berichten