Minister Jetten wil eigendom warmtenetten van privaat naar publiek

Geplaatst op 29-06-2022 door Stichting Warmtenetwerk

Energeia Energienieuws publiceerde een artikel over het voornemen van minister Rob Jetten om het eigendom van de warmte-infrastructuur van privaat naar publiek te brengen. Dit naar aanleiding van een notitie die in handen is van de energienieuwssite. Hierin staat onder andere dat Jetten deze koerswijziging wil vastleggen in de nieuwe Wet collectieve warmte (Wcw).

 

In de nieuwe Wcw zou volgens de notitie moeten worden vastgelegd dat de gehele infrastructuur van de warmtenetten in handen moet komen van publieke partijen. Dit is al zo geregeld bij elektriciteits- en gasnetten, maar zou in de toekomst dus ook voor warmtenetten moeten gaan gelden. Nog vóór het zomerreces komt er een Kamerbrief over de stand van zaken van het wetsvoorstel voor de Wcw.

 

De rol van warmtebedrijven
Warmtebedrijven vervullen een belangrijke rol, aldus de notitie. In de nieuwe situatie zouden warmtebedrijven joint ventures kunnen aangaan met publieke eigenaren van warmtenetten, of andere vormen van samenwerking als warmteleverancier of – producent voor de publieke netten. Op termijn wordt voorzien dat óók de bestaande warmtenetten in handen komen van publieke organisaties. Hiervoor is sprake van een overgangsperiode van maximaal dertig jaar.

 

De toekomst van warmtenetten
Op dit moment worden ca. 6% van de huishoudens voorzien van warmte via een aansluiting op een warmtenet. Naar verwachting zal het aandeel stadsverwarming in 2030 toenemen tot ca. 25%. Voor de warmteketen inclusief lokale overheden is het van belang te weten aan welke wetgeving toekomstige warmtenetten moeten voldoen, om de gewenst voortgang te kunnen boeken met de warmtetransitie. Hiervoor zou het sneller invoeren van de Wcw (waarvoor het wetsvoorstel pas in februari van 2023 kan worden ingediend) een positief effect hebben. Zie ook het artikel dat wij hier eerder over publiceerden.

 

Politieke heroverweging
Het wetsvoorstel Wcw heeft grote vertraging opgelopen, voornamelijk doordat gemeenten en de landelijke politiek niet op één lijn zaten met betrekking tot relevante keuzes in het wetsvoorstel. In 2021 werden intensieve pogingen ondernomen om gemeenten over de streep te trekken met betrekking tot deze fundamentele keuzes. Het is toen niet gelukt om de lokale overheden te overtuigen dat deze zaken in het wetsvoorstel goed geregeld zijn. Daarom werd besloten het kabinet een nieuwe politieke heroverweging te laten doen. Hiervoor zijn warmtedialogen georganiseerd en er zijn gesprekken werden gevoerd met alle betrokkenen. De uitkomsten van deze gesprekken zijn (mede) gebruikt als input voor het verder vormgeven van de Wcw.

 

Ernst Japikse, voorzitter van Stichting Warmtenetwerk en directeur van warmtebedrijf Ennatuurlijk, is met de sector en het ministerie constructief in gesprek over het wetsvoorstel. “Onze sector draagt de energietransitie een warm hart toe. Wij doen onze stinkende best om de doelstellingen zoals die zijn afgesproken in het Klimaatakkoord te halen.”

 

Grote omslag
Het voornemen om het eigendom van warmtenetten in publieke handen te leggen, staat haaks op de voorgaande versies van de nieuwe warmtewet. Hierin werd juist een grote taak toegeschreven aan de warmtebedrijven, “omdat dat het best zou aansluiten bij de bestaande praktijk“. In Nederland zijn de meeste warmtenetten in handen van warmtebedrijven; naast eigenaar zijn deze bedrijven ook warmteleverancier. Met de nieuwe Wcw gaat daar dus verandering in komen.

 

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Lees ook:

https://energeia.nl/energeia-artikel/40102812/publiek-eigendom-warmtenetten-in-nieuwe-warmtewet

Lokale warmtebronnen dragen bij aan onafhankelijkheid én klimaatdoelen – Stichting Warmtenetwerk

Wat betekent het uitstel van de Wet collectieve warmtevoorziening? – Stichting Warmtenetwerk

 

 

 

Auteur:
Stichting Warmtenetwerk

Lees ook onze andere berichten