WIS maakt nieuwe aansluitingen voor Warmtebedrijf Amersfoort mogelijk

Geplaatst op 26-02-2024 door Stichting Warmtenetwerk

Warmtebedrijf Amersfoort ontvangt als een van de eerste warmtenetten in Nederland de Warmtenet Investeringssubsidie (WIS) voor de wijk Schothorst-Zuid. Daarmee is 2024 voor het bedrijf goed begonnen. Helemaal omdat in januari ook al een overeenkomst werd getekend voor het winnen van warmte uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Amersfoort. Zo wordt het Amersfoortse warmtenet steeds duurzamer en neemt het aantal aansluitingen langzaam toe, vertelt regiodirecteur Anita van den Berg in een interview met Stichting Warmtenetwerk.

 

“We zijn al een aantal jaar bezig met dit warmtenet en inmiddels hebben we in Amersfoort bijna 10.000 woningequivalenten gecontracteerd of aangesloten, particulieren en bedrijven.” Aan het woord is Anita van den Berg, regiodirecteur van Warmtebedrijf Amersfoort. Het bedrijf is onderdeel van Energie voor Elkaar, een koepelorganisatie voor duurzame warmtenetten. Onlangs kreeg Warmtebedrijf Amersfoort de Warmtenet Investeringssubsidie (WIS) toegekend. “Dit maakt het makkelijker om ons warmtenet uit te breiden naar Schothorst-Zuid. Het is een enorme stimulans waarmee we de aansluitkosten omlaag kunnen brengen”, aldus Van den Berg.

 

Gunstige locatie
Uit onderzoek van de gemeente bleek dat een warmtenet de meest geschikte optie is om Schothorst-Zuid aardgasvrij te maken, zegt Van den Berg. “Deze wijk is in de Transitievisie Warmte van de gemeente Amersfoort aangewezen als aardgasvrije wijk. We werken daarom samen met woningcorporaties en de gemeente om een warmtenet aan te leggen.” Voor Warmtebedrijf Amersfoort ligt de wijk Schothorst-Zuid op een gunstige locatie, zegt ze. “We hebben twee losse netten, waar Schothorst-Zuid precies tussen ligt. Deze willen we natuurlijk graag met elkaar verbinden.”

 

Bewoners bepalen zelf
Hoewel Schothorst-Zuid ook op andere manieren aardgasvrij gemaakt kan worden, is een warmtenet het meest voordelig. Maar de bewoners bepalen zelf wat er komt, benadrukt Van den Berg. “Om het warmtenet daadwerkelijk aan te kunnen leggen, moet 70% van de mensen akkoord gaan. Het blijft een vrijwillige keuze en we willen de bewoners meenemen in deze beslissing. Die 70% hebben we zeker nodig voor een gezond verdienmodel.” Door de toekenning van de WIS is het warmtenet nu een realistische optie voor de wijk. Bewoners krijgen in de loop van 2024 een aanbod van het warmtebedrijf.

 

 

Meer duurzame bronnen
De toekenning van de WIS is niet het eerste goede nieuws dat het warmtebedrijf dit jaar krijgt. In januari werd een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Waterschap Vallei en Veluwe, Eemwarmte en Warmtebedrijf Amersfoort voor de realisatie van warmtewinning uit de Amersfoortse rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). Deze kan potentieel 7.000 huishoudens van warmte voorzien. De overeenkomst past in de bronnenstrategie van Warmtebedrijf Amersfoort, zegt Van den Berg. “Het is de bedoeling dat het warmtenet van Amersfoort nog duurzamer wordt, daarom willen we in de toekomst meer duurzame bronnen aantakken, zoals warmte uit oppervlaktewater (TEO), geothermie, maar ook restwarmte van bedrijven kunnen we goed gebruiken.”.

 

Schaalbare bron nodig
De verwachting is vanaf 2026 warmte uit het gezuiverde rioolwater van de rwzi geleverd kan worden, licht Van den Berg toe. “Onze strategie is om te blijven zoeken naar duurzame bronnen. Misschien zijn er nog vormen van energie die we nu nog niet goed kennen. Warmte uit rioolwater en geothermie hebben we altijd als optie gezien. Maar omdat daar nog niet meteen op aangesloten kon worden, was er een schaalbare bron nodig. Dat zijn de hybride duurzame energie-installaties van leverancier Eemwarmte geworden die warmte halen uit warmtepompen, zonnepanelen, restwarmte en biogrondstoffen. Op termijn willen we biogrondstoffen uitfaseren.” Waar dit uiteindelijk toe kan leiden is volgen Van den Berg nog gissen. “Met de warmte uit het gezuiverde rioolwater en geothermie kunnen wij voor de komende jaren lokaal genoeg duurzame warmte opwekken om 20.000 woningen van warmte te voorzien. Belangrijk is dat de ontwikkeling van duurzame bronnen gelijk loopt met de warmtevraag. En er zijn vast straks nog onbenutte bronnen die we nu nog buiten beschouwing hebben gelaten.”

 

Rol van overheden
Door de invoering van de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) komen er belangrijke veranderingen aan. Zo moet een warmtebedrijf voor een groot deel in handen zijn van een publieke organisatie. De gemeente Amersfoort beraadt zich daarom op haar rol, zegt Van den Berg. “Dat volgen wij natuurlijk met belangstelling. Het belangrijkste is dat er duidelijkheid komt over de rol van overheden in de Wet collectieve warmte. Nu duurt het allemaal eigenlijk te lang en dat vertraagt. Dat weerhoudt bedrijven en particulieren om aan te sluiten op een warmtenet. Maar wij gaan gewoon door om Amersfoort aardgasvrij te maken, samen met enthousiaste inwoners en bedrijven.”

 

Afnemers zijn nodig
Warmtebedrijf Amersfoort volgt volgens Van den Berg de vraag naar warmte. “Dat betekent dat als de gemeente besluit om een wijk aardgasvrij te maken, wij daarop in springen. Maar die vraag kan ook vanuit inwoners en bedrijven komen. Een mooi voorbeeld daarvan is het stationsgebied. Daar kwam een vraag van de daar gevestigde bedrijven en daar zijn we nu mee in gesprek. Inmiddels hebben een aantal gerenommeerde bedrijven daar de keuze voor het warmtenet al gemaakt. Zo kunnen we verder met het aanleggen van het stadsbrede warmtenet, want die afnemers hebben we nodig.”

 

Meer informatie:

Auteur:
Joop van Vlerken

Lees ook onze andere berichten